06:30 AM Suprabhatham
07:30 AM Thiruvaaradhana
08:00 AM Sevaakaalam
08:15 AM Nivedhana
08:30 AM Mangalaashasanamu
08:45 AM Aarjitha Sevalu
10:00 AM Maadhyanikamu
10:30 AM Rajabhogamu
11:00 AM Kavata Bhandhanamu
05:00 PM Sri Vishnu Sahasranama Parayanamu, Sevaakalamu
06:30 PM Thiruvaaradhana
07:30 PM Nivedhana
07:45 PM Mangalaashasanamu
08:00 PM Shattumorai
08:15 PM Eakanta Seva
08:30 PM Kavata Bhandhanamu
Daily Sevas